Lọc
TT Số kí hiệu Trích yếu
1 88/ND-CP Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng |
2 4716/UBND-KGVX1 Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên 2017-2018 |
3 876/QÐ-BHXH Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 |
4 2157/BHXH-TCCB Tuyển chọn cử đi đào tạo tiếng Anh chuyên ngành tại New Zealand |
5 47/2016/NÐ-CP Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang |
6 HD TK3-TS Hướng dẫn lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) |
7 HD TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) |
8 HD DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05) |
9 HD DK04 Hướng dẫn lập Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04) |
10 HD DK02 Hướng dãn lập Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT (Mẫu DK02) |
11 1559/QÐ-BHXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam |
12 920/BHXH-THU Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016 |
13 416/BHXH-CNTT Triển khai giao dịch BHXH điện tử |
14 HD D05-TS Hướng dẫn lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) |
15 60/BHXH-Thu Về việc giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT |
16 2346/HD-SYT Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh năm 2016 |
17 76/2014/QÐ/UBND Quyết định ban hành quy định quản lý, cấp phát thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh |
18 07/CT-TTg Đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 |
19 50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu |
20 1111/QÐ-BHXH Về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT |
21 20/TB-BHXH Thông báo ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển làm việc tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh |
22 14/2012/QH13 Luật phổ biến giáo dục Pháp luật |
23 921/BHXH-THU Hướng dẫn mức lương đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước từ 01/01/2016 |
24 10/2013/QÐ-TTg Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội |
25 64-HD/BTGTW Hướng dẫn: Tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 |
26 HD DK03 Hướng dẫn lập Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03) |
27 754/BHXH-TNQLHS Về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua giao dịch hồ sơ điện tử, qua dịch vụ chuyển phát Bưu điện |
28 178/2012/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam |
29 34/2012/NÐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ |
30 5388/BHXH-CSYT Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT |
31 4281/BHXH-CSXH Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo QĐ 52/2013/QĐ-TTg |
32 12/2012/TT-BNV Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức |
33 5025/BHXH-CSYT Về việc báo cáo Mẫu 21/BHYT |
34 82/QÐ-BHXH Ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế |
35 535/BHXH-CST V/v dừng gia hạn thẻ BHYT 2015 của các đối tượng mã thẻ DT, DK |
36 110/BHXH-CST Về việc dừng gia hạn thẻ BHYT năm 2016 |
37 05/BHXH-GDBHYT Thực hiện chính sách BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh năm 2016 |
38 87/2013/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân |
39 59/2012/QĐ-TTg Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 |
40 1770/KH-BHXH Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2012 |
41 102/2011/NĐ-CP Về Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh |
42 3789/BHXH-CSXH V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH |
43 505/BHXH-THU Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2016 |
44 481/BHXH-CÐBHXH Thông báo thực hiện quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo Quyết định 636/QĐ-BHXH |
45 21/2016/NÐ-CP Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội |
46 HD DK01 Hướng dẫn lập Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01) |
47 HD D02-TS Hướng dẫn lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) |
48 959/QÐ-BHXH Hướng dẫn Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam |
49 528/QÐ-BHXH Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT |
50 406/BHXH-Thu Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT |
51 55/BHXH-Thu Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2016 |
52 08/2015/QÐ-TTg Quyết định thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT |
53 26/BHXH-CST Gia hạn thẻ BHYT năm 2016 |
54 01/2016/NÐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam |
55 911/BHXH-Thu Về việc đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu |
56 805/BHXH-TNQLHS Điều chính, sửa đổi một số nội dung tại văn bản số 754/BHXH-TNQLHS |
57 481/BHXH-THU Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2015 - 2016 |
58 359/BHXH-Thu Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN qua tài khoản ngân hàng VietinBank |
59 286/BHXH-THU Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN qua tài khoản ngân hàng Vietcombank |
60 545/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 4/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh |
61 1366/QÐ-BHXH Quyết định ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế |
62 4355/BHXH-TCCB V/v dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014 |
63 26/QCPH-BHXH-CT Quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh và Cục thuế Hà Tĩnh |
64 41/2009/TT-BLÐTBXH Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. |
65 959/QÐ-BHXH Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT |
66 77/2014/QÐ-TTg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp |
67 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội |
68 5362/BHXH-TT V/v tuyên truyền sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới |
69 5390/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT. |
70 02/BHXH-CSXH Thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định tại công văn 3789/BHXH-CSXH |
71 1314/QÐ-BHXH Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế |
72 37/2014/TT-BYT Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế |
73 105/2014/NÐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế |
74 1103b/BHXH-TNQLHS Về việc thực hiện một số nội dung về BHXH, BHTN |
75 488/QÐ-BHXH Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội |
76 999/QÐ-BHXH Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế |
77 3648/BHXH-BT V/v ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên |
78 3510/BHXH-BT V/v thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo |
79 766/BHXH-Thu Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN qua ngân hàng BIDV |
80 05/2014/NÐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam |
81 46/2014/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT |
82 538/QÐ-TTg Quyết định số 538/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 |
83 754/QÐ-BHXH Về việc sửa đổi Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam |
84 226/TB-BHXH Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng truy đóng BHXH, BHTN |
85 05/QĐ-BHXH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013 |
86 87/TB-BHXH Thông báo ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển đặc cách làm việc tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh |
87 52/2013/QÐ-TTg Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu |
88 29-CT/TU Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020 |
89 888/QĐ-BHXH Ban hành về quy định, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam |
90 2779/KH-BHXH Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2015) |
91 2561/TB-HÐTD Về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013 |
92 45/BHXH-TCCB Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 |
93 1451/BHXH-PC Tổ chức chi trả lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện |
94 122/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 |
95 373/CTr-BHXH Chương trình triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 |
96 94/2012/NÐ-CP Về sản xuất, kinh doanh rượu |
97 21-NQ/TW Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 |
98 14_QD_TTg Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo |
99 71/2006/QH11 Luật Bảo hiểm xã hội |
100 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động |
101 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động |
102 108/CTr-UBND Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 |
103 1477/BHXH-CSXH Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 |
104 250/QĐ-TTg Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước |
105 29/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động |
106 100/2012/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp |
107 103/2012/NÐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động |
108 53-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-TW về tăng cường sự lãnh đạo cả Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giao đoạn 2012-2020 |
109 133/QĐ-BHXH Về việc ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (133/QĐ-BHXH) |
110 1800/BHXH-CSYT Về việc áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT |
111 09/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo NĐ 35 và NĐ 31 |
112 29/2012/NĐ-CP Về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức |
113 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung |
114 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức |
115 215/QÐ-BHXH Về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ |
116 555/QÐ-BHXH Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội |
117 39/2011/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông |
118 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện |
119 31/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ |
120 184/2007/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc |
121 05/2007/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp |
122 30/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động |
123 18/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước |
124 135/2007/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội |
125 25/2008/QH12 Luật Bảo hiểm y tế |
126 117/2008/QĐ-TTG Về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội |
127 14/2007/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện |
128 153/2006/NĐ-CP Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu |
129 240/2006/QĐ-TTG Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn |
130 63/2005/NĐ-CP Nghị định Ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế |
131 815/QĐ-BHXH Quy định về hồ sơ và qui trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc |
132 68/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân |
133 152/2006/NĐ-CP về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc. |
134 NHCH Ngân hàng câu hỏi dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào Ngành BHXH năm 2013 |
135 39/2012/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và kkỷ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng |
136 35/2012/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc |
137 1620/BHXH-CSXH Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP |
138 171/BHXH-CSXH Về việc thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo |
139 35/2012/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc |
140 1513/BHXH-CSYT Về việc hướng dẫn dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC |
141 1374/BHXH-BT Về việc tiền lương tiền công làm căn cứ đóng BHXH |
142 1246/BHXH-BT Về việc giải quyết chế độ cho người lao động trong các đơn vị bị khởi kiện |
143 23/2012/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc |
144 1145/BHXH-VP Về việc tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần |
145 14/2012/QÐ-TTg Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo |
146 265/QÐ-BHXH Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2012 |
147 769/BHXH-TCCB Về việc hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ |
148 639/BHXH-BT Về việc thu và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn |
149 169/QĐ-TTg Về việc giao dự toán thu, chi năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam |
150 707/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh giá các dịch vụ y tế ban hành tại Thông tư liên Bộ số 14/TTLB năm 1995 và một số dịch vụ ban hành năm 2006 |
151 04/2012/QĐ-TTg Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động |
152 189/LÐTBXH-BHXH V/v chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp thuộc Tập đoàn VINASHIN |
153 01/2012/TT-BLÐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội |
154 51/QĐ-BHXH Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011-2015 |
155 1518/QĐ-BHXH Ban hành mẫu sổ Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ Bảo hiểm xã hội |
156 33/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng |
157 40/2014/TT-BYT Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế |
158 777/QÐ-BHXH Về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội |
159 03/2009/TT-BLÐTBXH Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ |
160 62/2011/QÐ-TTg Quyết định về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc |
161 143/TANDTC-KHXX V/v một số vấn đề liên quan đến việc khởi kiện vụ án dân sự của cơ quan BHXH |
162 96/2011/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh |
163 92/2011/NÐ-CP Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế |
164 94/2008/NÐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam |
165 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN Hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh |
166 06/2007/TTLT-BYT-BTC Về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện |
167 107/2007/QĐ-TTG Về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn |
168 902/QĐ-BHXH Về quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc |
169 93/2006/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc |