12/18/2017 3:55:06 PM 3709

Từ 1/1/2018: Tăng lương tối thiểu vùng, thấp nhất 2.760.000 đồng/tháng

Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với Người lao động làm việc theo HĐLĐ.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như sau: Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng; vùng II: 3.530.000 đồng/tháng; vùng III: 3.090.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000-230.000 đồng/tháng.


Ảnh: Báo BHXH Việt Nam

Đối tượng áp dụng gồm: NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ theo quy định của Bộ luật Lao động; DN thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật DN; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo HĐLĐ; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo HĐLĐ (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Đối với địa bàn tỉnh Hà Tĩnh:

- Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động trên địa bàn: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh.

- Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã còn lại.

Mạnh Toàn

Tin khác