1/17/2018 1:59:57 PM 527

Tham gia BHXH tự nguyện: Nhà nước hỗ trợ từ 10% đến 30% mức đóng

Thực hiện quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 01/01/2018 người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ từ 10% đến 30% tiền đóng BHXH.

Cụ thể như sau:

Ảnh: Viên chức BHXH huyện Lộc Hà hướng dẫn người dân nộp tiền đóng BHXH

 Đối với người thuộc hộ nghèo, mức hỗ trợ bằng 30% mức đóng BHXH theo mức chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn, tương đương 46.200 đồng/tháng; Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ 25% mức đóng BHXH theo mức chuẩn nghèo, tương đương 38.500 đồng/tháng và đối với các đối tượng còn lại khác, mức hỗ trợ 10% mức đóng BHXH theo mức chuẩn nghèo, tương đương 15.400 đồng/tháng. Phương thức hỗ trợ được thực hiện hỗ trợ trực tiếp bằng việc khấu trừ tiền đóng của người tham gia BHXH khi đóng tiền tại cơ quan BHXH.

Việc triển khai kịp thời hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện là thực hiện đúng các quy định theo lộ trình của Luật BHXH năm 2014, nhằm khuyến khích và tạo cơ hội cho hàng triệu lao động được tiếp cận với chính sách BHXH, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Danh Hướng

Tin khác