Danh mục lương tối thiểu

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU TỪNG THỜI ĐIỂM

TT Thời gian Mức lương Căn cứ
1 01/1995 120,000 NĐ5-CP ngày 26/01/1994
2 01/1997 144,000 NĐ06/CP ngày 21/01/1997
3 01/2000 180,000 NĐ175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999
4 01/2001 210,000 NĐ77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000
5 01/2003 290,000 NĐ203/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004
6 10/2005 350,000 NĐ118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005
7 10/2006 450,000 NĐ94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006
8 01/2008 540,000 NĐ166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007
9 05/2009 650,000 NĐ33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009
10 05/2010 730,000 NĐ28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 
11 05/2011 830,000 NĐ22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011
12 05/2012 1,050,000 NĐ31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012
13 07/2013 1,150,000 NĐ182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013

 

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪNG THỜI ĐIỂM 

Thời gian Vùng Khu vực nhà nước Khu vực FDI
01/2008-12/2008 I 620,000 1,000,000
  II 580,000 900,000
  III 540,000 800,000
  IV 540,000 800,000
01/2009-12/2009 I 800,000 1,200,000
  II 740,000 1,040,000
  III 690,000 950,000
  IV 650,000 920,000
01/2010-12/2010 I 980,000 1,340,000
  II 880,000 1,190,000
  III 810,000 1,040,000
  IV 730,000 1,000,000
01/2011-12/2012 I 1,350,000  
  II 1,200,000  
  III 1,050,000  
  IV 830,000  
01/2013-12/2013 I 2,350,000  
  II 2,100,000  
  III 1,800,000  
  IV 1,650,000  
01/2014- 12/2014 I 2,700,000  
  II 2,400,000  
  III 2,100,000  
  IV 1,900,000  
01/2015- nay I 3,100,000  
  II 2,750,000  
  III 2,400,000  
  IV 2,150,000