1/26/2018 4:36:52 PM 443

Đảng bộ BHXH tỉnh: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII

Ngày 25/01/2018, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII).

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ đã được học tập, quán triệt các Nghị quyết:   

- Nghị quyết số 18-NQ/TW: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW: Về tiếp tục đổi mới hệ thông tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW: Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ-TW: Về công tác dân số trong tình hình mới.     

Sau Hội nghị học tập, quán triệt, Đảng ủy đang triển khai, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức đảng viên thảo luận, viết bài thu hoạch, đặc biệt chú trọng nghiên cứu, đi sâu vào những nội dung có liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và liên quan trực tiếp đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động./.   

 

                                                                                                Q. Việt

Tin khác