"BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội"
"Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia BHYT"
"Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT."
"Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết."

8/9/2017 10:08:57 AM 835

Đảng bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và các Nghị quyết.

Ngày 08/8/2017, Đảng ủy BHXH tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017, các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

Hội nghị được đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Về Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới do đại diện Đảng ủy BHXH tỉnh giới thiệu, triển khai.

Đây là các nội dung quan trọng trong việc thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trưởng, chính sách của Đảng và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tại Đảng bộ.

Sau hội nghị, đảng ủy yêu cầu các chi ủy xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ trực thuộc.

Một số hình ảnh tại buổi học:

Quỳnh Phan

Tin khác

Thông báo
Tin đọc nhiều
Văn bản mới