Thanh toán BHYT khi bị TNGT?
Nguyễn Văn Ký vankyg8@gmail.com 12/29/2016 3:15:31 PM
Những trường hợp bị TNGT phải vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng chưa xác định là có lỗi hay không thì có được hưởng BHYT không?
Trả lời

Ngày 11/11/2011, Bộ Y tế - Bộ tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí KCB đối với người tham gia BHYT bị TNGT.

Theo Thông tư này, người tham gia BHYT bị TNGT, trong khi chưa có đủ căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra TNGT là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người đó gây ra, khi đi KCB được hưởng chế độ BHYT theo quy định.

Khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra TNGT là do hành vi vi pháp luật về giao thông cả người bị tai nạn gây ra hoặc trường hợp bị TNGT nhưng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, người bị TNGT không được hưởng chế độ BHYT và có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các khoản chi phí KCB cho Quỹ BHYT.

Các trường hợp được hưởng chế độ KCB BHYT theo quy định mà không phải xác định hành vi vi phạm pháp luật về giao thông theo quy định tại Điều 2 Thông tư này bao gồm trẻ em dưới 14 tuổi và người từ 80 tuổi trở lên